RENT A CAR
puplor apartamente, 1 rezultatet

puplor

p>Materijalni ostaci pronadjeni u pećini Spila kod Perasta govore o veoma ranom prisustvu čovjeka na području današnjeg grada. Grad je dobio ime po ilirskom plemenu Pirusta i imao je burnu istoriju. Ovaj mali barokni grad je u 17. i 18. vijeku doživio svoj puni sjaj. U to doba Perast je imao 100 svojih trgovačkih brodova. Perast je živio od pomorstva, a njegovi pomorci su bili poznati po vještini i hrabrosti.Ispred Perasta nalaze se dva ostrva - ostrvo Sv. Djordje, koje je prirodno i ostrvo Gospe od Š krpjela, koje je vještačko . Na ostrvu Sv. Djordje nalazi se crkva iz 17. vijeka i groblje starih peraških pomoraca. Ostrvo Gospe od Š krpjela je vještački nastalo nagomilavanjem kamenja na već postojećoj stijeni. Kasnije, 1630. godine, nastala je i crkva koja posjeduje bogatu kolekciju srebrnih kovanica sa reljefima brodova koji opisuju razvoj pomorstva u Boki. Unutrašnjost crkve ukrašena je sa 68 slika baroknog majstora Tripa Kokolje, rodom iz Perasta. Na desnom oltaru nalazi se slika Sv. Roko, djelo italijanskog slikara Tiepola. U združenoj kućici nalazi se mali muzej koji sadrži bogatu kolekciju slika.

[/0][1]

The material remains found in the peil of Spila near Perast speak of the very early presence of a man in the area of today's city. The city was named after the Illyrian tribe of Pirust and had a burning history. This small Baroque city came to its full glint in the 17th and 18th centuries. At that time, Perast had 100 of its merchant ships. Perast was married to Marine, and his seamen were known for their skills and courage.


In front of Perast there are two islands - Sv. DjĂ orde, which is naturally and the island of Our Lady of Ã⠀ šÃ,â € ™ t tremble, which is an expert. On the island of Sv. DjĂ ordu is a church from the 17th century and a graveyard of old Peräs seamen. The island of Gospa of the Church has been trembling by the accumulation of stones at the already existing wall of the rock. Later, in 1630, there was also a church with a rich collection of silver coins with reliefs of ships describing the development of seafaring in Boka. The interior of the church was stolen with 68 paintings by Baroque master Tripa Kokolje, a native of Perast. On the right altar there is a picture of Sv. Rocco, the work of Italian painter Tiepol. In the merged house there is a small museum that contains a rich collection of paintings.

[/1][2]

Материал, найденный в пиле Спилы около Пераста, говорит о самом раннем присутствии человека в районе современного города. Город был назван в честь иллирийского племени Пируста и имел жгучую историю. Этот маленький город в стиле барокко дошел до полного блеска в 17 и 18 веках. В то время у Пераста было 100 торговых судов. Пераст был женат на морской пехоте, и его моряки были известны своим умением и мужеством.


Перед Перастом есть два острова - Св. DjDj, orde, который, естественно, и остров Богоматери Ã Ã ¢ â, ¬ ¬ Ã ¢ ¢ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¢ ¢ ¢ ¢., Который является экспертом. На острове Св. DjDj, ordu - церковь с 17-го века и кладбище старых моряков Перса. Остров Gospa Церкви дрожал от скопления камней на уже существующей стене скалы. Позже, в 1630 году, была также церковь с богатой коллекцией серебряных монет с рельефами кораблей, описывающих развитие мореплавания в Боке. Интерьер церкви был украден с 68 картинами барочного мастера Трипы Коколье, уроженца Пераста. На правом алтаре есть изображение Св. Рокко, работа итальянского художника Тьепола. В объединенном доме есть небольшой музей, который содержит богатую коллекцию картин.

[/2][3]

Die materiellen Überreste, die in Spila bei Perast gefunden wurden, sprechen von der sehr frühen Anwesenheit eines Mannes in der Gegend der heutigen Stadt. Die Stadt wurde nach dem illyrischen Stamm Pirust benannt und hatte eine brennende Geschichte. Diese kleine Barockstadt ist im 17. und 18. Jahrhundert zu voller Blüte gekommen. Zu dieser Zeit hatte Perast 100 seiner Handelsschiffe. Perast war mit Marine verheiratet, und seine Seeleute waren für ihre Fähigkeiten und ihren Mut bekannt.


Vor Perast gibt es zwei Inseln - Sv. DjDj, orde, die natürlich ist und die Insel der Muttergottes von A ¿, zittern, die ein Experte ist. Auf der Insel Sv. DjDj, ordu ist eine Kirche aus dem 17. Jahrhundert und ein Friedhof der alten Peräs Matrosen. Die Insel Gospa der Kirche zittert durch die Ansammlung von Steinen an der bereits vorhandenen Felswand. Später, im Jahr 1630, gab es auch eine Kirche mit einer reichen Sammlung von Silbermünzen mit Reliefs von Schiffen, die die Entwicklung der Seefahrt in Boka beschreiben. Das Innere der Kirche wurde mit 68 Gemälden des aus Perast stammenden Barockmeisters Tripa Kokolje gestohlen. Auf dem rechten Altar befindet sich ein Bild von Sv. Rocco, das Werk des italienischen Malers Tiepol. In dem fusionierten Haus gibt es ein kleines Museum, das eine reiche Sammlung von Gemälden enthält.

[/3][4]

Il materiale ritrovato nel pezzetto di Spila vicino a Perast parla della primissima presenza di un uomo nell'area della città di oggi. La città prende il nome dalla tribù illirica di Pirust e ha avuto una storia infuocata. Questa piccola città barocca ha brillato nel XVII e XVIII secolo. A quel tempo, Perast aveva 100 delle sue navi mercantili. Perast era sposato con Marine, ei suoi marinai erano famosi per le loro capacità e il loro coraggio.


Davanti a Perast ci sono due isole - Sv. DjDj, orde, che è naturale e l'isola di Nostra Signora di à ¢ â,¬ à ⠀ ¢ â € ¢ t tremare, che è un esperto. Sull'isola di Sv. DjDj, ordu è una chiesa del 17 ° secolo e un cimitero di vecchi marinai di Peräs. L'isola di Gospa della Chiesa è stata tremante dall'accumulo di pietre sul muro già esistente della roccia. Più tardi, nel 1630, c'era anche una chiesa con una ricca collezione di monete d'argento con rilievi di navi che descrivono lo sviluppo del navigatore a Boka. L'interno della chiesa è stato rubato con 68 dipinti del maestro barocco Tripa Kokolje, nativo di Perast. Sull'altare destro c'è una foto di Sv. Rocco, opera del pittore italiano Tiepol. Nella casa fusa c'è un piccolo museo che contiene una ricca collezione di dipinti.

[/4][5]

Les restes matériels trouvés dans le pieu de Spila près de Perast parlent de la présence très précoce d'un homme dans la région de la ville d'aujourd'hui. La ville a été nommée d'après la tribu illyrienne de Pirust et avait une histoire brûlante. Cette petite ville baroque a atteint son plein éclat aux 17ème et 18ème siècles. À ce moment-là, Perast avait 100 de ses navires marchands. Perast était marié à Marine, et ses marins étaient connus pour leurs compétences et leur courage.


Devant Perast il y a deux îles - Sv. DjDj, orde, qui est naturellement et l'île de Notre-Dame de l'ã, Â ¢ â € ™ t trembler, qui est un expert. Sur l'île de Sv. DjDj, ordu est une église du 17ème siècle et un cimetière de vieux marins de Peräs. L'île de la Gospa de l'Église a tremblé par l'accumulation de pierres sur le mur déjà existant de la roche. Plus tard, en 1630, il y avait aussi une église avec une riche collection de pièces d'argent avec des reliefs de navires décrivant le développement de la navigation à Boka. L'intérieur de l'église a été volé avec 68 peintures par le maître baroque Tripa Kokolje, originaire de Perast. Sur l'autel de droite, il y a une image de Sv. Rocco, l'œuvre du peintre italien Tiepol. Dans la maison fusionnée, il y a un petit musée qui contient une riche collection de peintures.

[/5][6]

Materiał znaleziony w peelach Spiły w pobliżu Perastu mówi o bardzo wczesnej obecności człowieka w rejonie dzisiejszego miasta. Miasto zostało nazwane na cześć iliryjskiego plemienia Pirust i miało palącą historię. To małe barokowe miasto osiągnęło pełną moc w 17 i 18 wieku. W tym czasie Perast miał 100 swoich statków handlowych. Perast był żonaty z Marine, a jego marynarze byli znani ze swoich umiejętności i odwagi.


Przed Perastem znajdują się dwie wyspy - Sv. Dj, orde, która jest naturalnie i wyspa Matki Boskiej z ÃÆ'à ¡â,¬ šÃƒ, â € œ t tremble, który jest ekspertem. Na wyspie Sv. Dj, ordu to kościół z 17 wieku i cmentarz starych marynarzy Per Pers. Wyspa Gospy Kościoła drży od nagromadzenia kamieni na już istniejącej ścianie skały. Później, w 1630 roku, istniał także kościół z bogatym zbiorem srebrnych monet z płaskorzeźbami opisującymi rozwój marynarki w Boka. Wnętrze kościoła zostało skradzione 68 obrazami mistrza baroku Tripa Kokolje, pochodzącego z Perastu. Na prawym ołtarzu znajduje się zdjęcie Sv. Rocco, dzieło włoskiego malarza Tiepol. W połączonym domu znajduje się małe muzeum, które zawiera bogatą kolekcję obrazów.

[/6][7]

Rămășițele materiale găsite în perlele din Spila lângă Perast vorbesc despre prezența foarte timpurie a unui om în zona "orașului de azi". Orașul a fost numit după tribul ilir al lui Pirust și avea o istorie arzătoare. Acest mic oraș baroc a ajuns în plin strălucire în secolele 17 și 18. Pe vremea aceea, Perast avea 100 de nave comerciale. Perast era căsătorit cu Marine, iar marinarii lui erau cunoscuți pentru abilitățile și curajul lor.


În fața Perastului există două insule - Sv. DjDj, orde, care este în mod natural și insula Doamnei Noapte de ÃÆ'à ¢ â, ¬ Š ¡ÃƒÂ ¢ à ¢ â € šÂ¬Ã, ¢, nu tremur, care este un expert. Pe insula Sv. DjDj, ordu este o biserică din secolul al XVII-lea și un cimitir al marinarilor Perés. Insula Gospa a Bisericii a fost tremurată de acumularea de pietre la peretele deja existent al stâncii. Mai târziu, în 1630, a existat, de asemenea, o biserică cu o colecție bogată de monede de argint cu relief de nave care descriu dezvoltarea navigației în Boka. Interiorul bisericii a fost furat cu 68 de picturi de către maestrul baroc Tripa Kokolje, un nativ din Perast. Pe altarul din dreapta este o imagine a Sf. Rocco, opera pictorului italian Tiepol. În casă fuzionată există un mic muzeu care conține o bogată colecție de picturi.

[/7][8]

Materiál, který se nachází v hře Spilly u Perasta, hovoří o velmi rané přítomnosti člověka v oblasti dnešního města. Město bylo pojmenováno po ilýrském kmenu Pirust a mělo hořící historii. Toto malé barokní město přišlo do 17. a 18. století. V té době měl Perast 100 obchodních lodí. Perast byl ženatý s Marine a jeho námořníci byli známí svými dovednostmi a odvahou.


Před Perastem jsou dva ostrovy - Sv. DjDj, orde, což je přirozeně a na ostrově Panny Marie z Dj ÃÆ'à ¢ â, ¬ Š ¡ÃƒÆ'à ¢ â, ¬ Š ¡ÃƒÂ ¢ à ¢ â € ša, à ¢ â, ¬ â "¢ t třes, což je odborník. Na ostrově Sv. DjDj, ordu je kostel ze 17. století a hřbitov starých námořníků Perés. Ostrov Gospa církve se třásl nahromaděním kamenů na již existující stěně skály. Později v roce 1630 byl také kostel s bohatou sbírkou stříbrných mincí s reliéfy lodí, které popisují vývoj námořnictva v Bokě. Interiér kostela byl ukraden 68 malbami barokního mistra Tripy Kokolje, rodáka z Perastu. Na pravém oltáři je obraz Sv. Rocco, dílo italského malíře Tiepola. Ve sloučeném domě je malé muzeum, které obsahuje bohatou sbírku obrazů.

[/8][9]

Materialet återfinns i Play Play nära Perast talar om den tidiga närvaron av en man i närheten av dagens stad. Staden namnges efter den Illyrian stammen Pirust och hade en brinnande historia. Denna lilla barockstad kom till sin fulla glans i 1700-talet och 1800-talet. Vid den tiden hade Perast 100 av sina handelsfartyg. Perast var gift med Marine, och hans sjömän var kända för sin kompetens och mod.


Framför Perast finns två öar - Sv. Djä, orde, som är naturligt och Vår Frue av Ögland, inte en skaka, som är en expert. På ön Sv. Djä, ordu är en kyrka från 1700-talet och en kyrkogård av gamla Peräs sjömän. Kyrkans Gospa-öd har skakat genom att stenar ackumuleras på bergets redan befintliga vägg. Senare, år 1630, fanns också en kyrka med en rik samling silvermynt med relief av fartyg som beskriver utvecklingen av sjöfarten i Boka. Kyrkans inre blev stulen med 68 målningar av barockmästaren Tripa Kokolje, en infödd i Perast. På höger altar finns en bild av Sv. Rocco, italiensk målare Tiepols arbete. I det sammanslagna huset finns ett litet museum som innehåller en rik samling av målningar.

[/9][10]

Az anyag megtalálható a Spila közelében, Perast közelében, a korai jelenlétéről beszél a mai város területén. A város elnevezése Pirust illír törzsének volt, és égő történelem volt. Ez a kicsi barokk város a 17. és 18. században tükröződött. Abban az időben Perastnak 100 kereskedelmi hajója volt. Perast házas volt a tengerészekkel, sa tengerészei ismertek készségük és bátorságuk miatt.


Perast előtt két sziget található - Sv. A DjDj, orde, ami természetesen és a Our Lady of ÃÆ'à ¢ â,¬â € šÃƒâ € ™ à ¢ â, ¬ â "˘ t remegni, ami egy szakértő. Sv. DjDj, ordu egy templom a 17. században és egy temető a régi Pérák tengerészei. Az egyház Goszpa szigetét remegették a kövek felhalmozása a kő már meglévő falán. Később 1630-ban egy templom is volt, amelynek gazdag gyűjteménye ezüstérmék voltak, a hajók domborműveivel, amelyek leírják a tengeren zajló tengerészet fejlődését. A templom belsejét ellopták 68 barokk mester, Kokolje Tripa, Perast birtoka. A jobboldali oltáron van egy kép a Sv. Rocco, az olasz festő Tiepol munkája. Az egyesített házban egy kis múzeum található, amely gazdag gyűjteményt tartalmaz.

[